Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Jeanette Ohlsson

Kulturmöten i näringslivet - Perspektiv på mångfald – om möten, bemötande och möjligheter i det mångkulturella samhället

Kulturmöten i näringslivet –
Perspektiv på mångfald – om möten, bemötande och möjligheter i det mångkulturella samhället

Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med visionen att bygga broar mellan människor och kulturer för att skapa ett bättre samhälle utbildar Jeanette i frågor som rör mångfaldsarbete, bemötande över kultur- och religionsgränser samt interkulturell kommunikation.
Jeanette har i drygt 12 år utbildat och inspirerat ledare och medarbetare inom såväl näringsliv som inom offentlig sektor. För övrigt föreläser Jeanette i interkulturell kommunikation på Stockolms Internationella Handelsskola.

Mångfald bidrar till kreativitet och nytänkande, vilka är nödvändiga ingredienser för såväl näringslivets affärer som samhällets utveckling. Ett seriöst mångfaldsarbete handlar inte i första hand om att vara politiskt korrekt utan om att skapa förståelse för hur människors olikheter kan vara till nytta i samhället, i organisationer och på företaget.

Förslag på kursinnehåll:

 • Samhälle i förändring –  bredda din omvärldskunskap.
 • Interkulturell kommunikation – utmaningar och möjligheter.
 • Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen och hur tar vi vara på den?
 • Det sitter i väggarna – om attityder, normer och värderingar.
 • Nya konsumtionsmönster – ett problem eller en möjlighet?
 • Rekrytering ur ett mångkulturellt perspektiv.
 • Fördel mångfald – goda exempel från näringslivet.


Kulturmöten i skolan

Överallt i världen går barn i skolan. Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Det kan röra sig om föräldranärvaro, läxläsning, att passa tider, läroplanen, klädsel, skolresor, simning och gymnastik, förhållandet mellan pojkar och flickor, disko och mycket annat.

Vi erbjuder kunskap om synen på skolan, barnuppfostran, familjen, om att växa upp i två kulturer olika kulturer och de utmaningar en familj ställs inför i ett nytt land. Ni får ökad insikt om betydelsen av den egna rollen när ni möter elever och föräldrar från andra delar av världen och om hur man kan skapa goda förutsättningar för att mötas och bygga relationer.
Förslag på kursinnehåll:

 • Hur ser vi på kultur och kulturell mångfald?
 • Kulturella koder och tolkningsmönster.
 • Kulturens betydelse.
 • Attityder, normer och värderingar.
 • Barnuppfostran på mer än ett sätt.
 • Om att växa upp i två kulturer.
 • Familjestruktur och familjemönster.
 • Syn på individkultur och gruppkultur.
 • Barns rättigheter.
 • Vikten av att skapa dialog med föräldrarna.
 • Det goda mötet.


Kulturmöten i äldreomsorgen – att åldras i ett främmande land

Bland våra invandrare har vi en tilltagande grupp äldre människor som kommer att åldras och sluta sina dagar i Sverige. Vad man definierar som äldre eller gammal skiftar från kultur till kultur. Man kan betraktas som gammal utifrån kronologoisk ålder, biologisk ålder eller generationstillhörighet.

Ofta stämmer inte förväntningarna man har på ålderdomen med verkligheten. Många längtar hem, känner sig ensamma och isolerade. Separationen från familj och vänner i hemlandet kanske blir mer påtaglig på äldre dar. Det är viktigt att vi tar hänsyn till dessa faktorer och de nya behov som uppstår samt de nya krav som detta ställer på äldreomsorgen i dagens mångkulturella Sverige.

Förslag på kursinnehåll:

 • Kulturspecifik syn på åldrandet
 • När är man gammal?
 • Individkultur och gruppkultur
 • Förväntningar på ålderdomen
 • Familjerelationer
 • Vad händer när familjen inte kan leva upp till den äldres förväntningar?
 • Språksvårigheter
 • Vilken roll spelar äldre människor i Sverige
 • Ensamhet, hemlängtan och social isolering
 • Kunskap ökar vår förmåga att förstå


Kulturmöten i vården

I det mångkulturella samhället är kunskapen om hur vi ska möta och bemöta varandra på ett medmänskligt och professionellt sätt nyckeln till ett bra samarbete. Den svenska vården har i dag blivit en plats där människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar och föreställningar om hälsa och ohälsa möts.

Ökade kunskaper ger större möjligheter att hantera nya situationer och förstå de nya behov som uppstår när människor från många kulturer möts. Ni får ökad insikt om betydelsen av den egna rollen när ni möter patienter från andra delar av världen och om hur man kan skapa goda förutsättningar för dessa möten.

Förslag på kursinnehåll:

 • Kulturspecifik syn på hälsa och sjukdom.
 • Migration, hälsa och välbefinnande.
 • Koder och kulturella tolkningsmönster.
 • Vilka faktorer styr våra attityder, normer och värderingar?
 • Varför är det självklara så svårt att förstå?
 • Skillnad mellan  individkultur och gruppkultur.
 • Manligt och kvinnligt i vården.
 • Vilken roll spelar familj och anhöriga när en familjemedlem blir sjuk?
 • Det psykosomatiska perspektivet.
 • Hur undviker vi krockar?

Alla föreläsningar och kurser kan skräddarsys utifrån kundens behov både med avseende på längd och innehåll.

Intresseanmälan

Skicka din förfrågan till oss så tar vi personligen kontakt med er.
För gratis bokningshjälp ring 08-222010 eller mejla info@macespeakers.se

Vänligen skriv in texten från bilden

captcha

Avvakta tills ett meddelande kommer upp att din förfrågan har kommit fram